0561-430525Mandehof 17, 8391 BG Noordwolde (Fr)directie.vensterschool@comprix.nl

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook een beslissende rol in beleidszaken. Daarnaast fungeert de MR als klankbord voor de directie, die elke MR vergadering aanschuift en de raad adviseert.

Zeggenschap

Wanneer je in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp met betrekking tot het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt er wel voor zorgen dat zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda zet.

Hieronder staan enkele voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar de raad instemmingsrecht over heeft:

 • vaststelling van de onderwijstijd
 • vaststelling van de schoolgids
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Advies

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de verkeersveiligheid rond de school
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden in het Weeknieuws aangekondigd. Daarnaast wordt elk jaar een jaarverslag gemaakt dat gepubliceerd wordt op de website van onze school.

 

Leden

De MR bestaat uit 6 leden, te weten 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding). De leden van de MR worden eens per drie jaar gekozen uit en door de aangestelde personeelsleden en uit en door de ouders/verzorgers van ingeschreven leerlingen. Elk MR lid zit in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

GMR

Vanuit de MR neemt een lid deel aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Comprix. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen die onder het bestuur vallen. Deze onderwerpen komen dan niet meer in de afzonderlijke MR-en aan de orde.

MR leden

Oudergeleding:

 • Ester Logtmeijer (voorzitter)
 • Henry Bakker (intredend)
 • Freek Pereboom
 • Théjan Benders (aftredend)

Personeelsgeleding

 • Patricia Loonstra
 • Linda Plat
 • Annemiek de Lang

Adviseur

 • Rik van Galen (directeur)

Contact:
Emailadres: mr@vensterschool.net

Verslagen