0561-430525Mandehof 17, 8391 BG Noordwolde (Fr)directie.vensterschool@comprix.nl

Onze school

Op onze school wordt er vanuit een openbare identiteit onderwijs gegeven. We willen onze leerlingen voorbereiden op de samenleving van de 21e eeuw en hun plek daarin, door ze kennis en vaardigheden te leren.

Iedere leerling is uniek; ze hebben ieder hun eigen talenten en verschillen in de wijze waarop zij met hun individuele talent tot leren komen. Onze school wil een plek zijn waarin onze leerlingen tot leren kunnen komen, waarin zij uit hun comfortzone stappen in een veilige (leer-)omgeving en met houvast van de leerkracht. 

Onze visie op het pedagogisch klimaat

Op de Venterschool vinden we dat vanuit een goede sfeer, leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd kunnen worden. Hierdoor komen zij tot betere prestaties in het breedste zin van het woord.  Het team staat voor een goed pedagogisch klimaat, waarin vanuit rust en plezier gewerkt wordt. Dit doen we door goed naar onze leerlingen te luisteren, te kijken, met ze te praten en ze sturing te geven, aangevuld met duidelijke en heldere school- en groepsregels. 

Andere sociale aspecten die we op de Vensterschool belangrijk vinden, zijn het welbevinden van onze leerlingen, de onderlinge relaties, zelfstandigheid en (eigen) verantwoordelijkheid. We werken hieraan door te zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving in de school en in de klas, door het voeren van gesprekken op groepsniveau, individueel niveau en met onze leerlingenraad en de inzet van onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling “De Vreedzame School”. 

Onze visie op leren en “het leren leren”

Van nature zijn kinderen nieuwsgierig en ontwikkelen zij zich vanuit deze nieuwsgierigheid. Om dit te stimuleren maakt onze school gebruik van moderne methodes die onze leerlingen allerlei mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. 

Wij werken met het directe instructiemodel, waarin wij duidelijke doelen aangeven en de les voorzien van een heldere en duidelijke structuur. 

We hebben op de Vensterschool oog voor de verschillende behoeften en talenten van leerlingen en passen, daar waar mogelijk, ons handelen en ons aanbod daarop aan. Leerlingen werken met dag- en weektaken waarbij op hun verschillende behoeften kan worden ingespeeld en waarbij de zelfstandigheid van de leerlingen wordt bevorderd. 

De Vensterschool is een lerende school; de leerkrachten stellen zich professioneel op, leren van en met elkaar en reflecteren op hun eigen handelen. Dit reflecteren doen we door onder andere de resultaten van de school en de diverse groepen tweemaal per jaar te analyseren. Aan de hand van die uitkomsten worden actiepunten uitgezet op school, - en groepsniveau. Daar waar nodig zetten we extra onderwijstijd in voor (begrijpend) lezen, spellen en rekenen.

De leerlingen van de Vensterschool leren van en met elkaar; door veel samen te werken in de groepen maar ook groepsoverstijgend. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen om samen leerstof te verkennen, te doorgronden en eigen te maken. 

Het team van de Vensterschool vindt het belangrijk dat leerlingen zicht krijgen op hun eigen leerproces; wat is leren voor mij, hoe gaat dat in zijn werk, maar ook dat ze eigenaarschap van hun eigen leerproces ervaren.

We willen het kritisch denken stimuleren, het probleemoplossend vermogen en hun creativiteit vergroten om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Wij als leerkrachten willen de leerlingen meer coachen en begeleiden in hun (leer)proces. 

Onze missie luidt:

“Op de Vensterschool ben ik nieuwsgierig en leer; samen leren we meer!”