Het streven van de Vensterschool is het realiseren van een zgn. ‘brede school’.

De ‘brede school’ kiest voor een integrale aanpak van de signalering van maatschappelijke problemen en de bestrijding van onderwijsachterstanden.. Wij werken nauw samen met de instellingen in het dorp. Zo vroeg mogelijk moet er begonnen worden met het optimaal stimuleren van de ontwikkeling van het kind. De voorschoolse periode (o.a. peuterspeelzaal) is van groot belang, omdat daar eventuele ontwikkelingsachterstanden kunnen worden gesignaleerd. Vroegtijdig kan er d.m.v. handelingsplannen op worden ingespeeld. Projecten die op de peuterspeelzaal worden opgestart kunnen doorlopen in de basisschool.
De ‘Vensterschool’ houdt zich in de eerste plaats bezig met de kerntaken van de school, nl. onderwijs geven. Daarnaast willen wij binnen de ‘brede school’ een verrijkingsdeel onder en na schooltijd realiseren.
Er is een buitenschoolse opvang gerealiseerd. B.S.O. en kinderdagverblijf zijn niet meer gesitueerd in ’t Vlechtwerk, maar hebben hun intrek genomen in het gebouw van de voormalige Dorpsschool aan de Meulenwiek. Als basisschool werken we nauw samen met de bibliotheek, Vlechtmuseum, S.W.W. (Stichting Welzijn Weststellingwerf), muziekschool, sport – en diverse andere verenigingen. Samen met de medewerkers van genoemde instellingen zullen we trachten de komende jaren verder inhoud aan te geven aan de brede school gedachte. In de rechterkolom van de homepage van onze vernieuwde website vindt u links naar onze partners.